top of page

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób małoletnich zgłoszonych na wydarzenia  jest White School, a w ich imieniu Eliza Wójcik, ul. Kołacińska 21/2, 03-171, Warszawa, e-mail: hello@whiteschool.pl tel. 509 505 722

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
- w celu świadczenia usługi na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

- w celu informowania Cię o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń i konkursów, które organizujemy i naszych produktów i usług(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe wynikające z realizacji usług przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą usługą, czyli przez 3 lat od końca roku, w którym została wykonana usługa.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy oraz wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, wykonawcy usług agencyjnych, kancelarie notarialne.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz będą profilowane w celu doboru najwyższej jakości naszych usług.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH NA KANALE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK 

Niniejszym informujemy Cię, że White School, a w ich imieniu Eliza Wójcik, ul. Kołacińska 21/2, 03-171 Warszawa przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy :

- dokonali subskrypcji fanpage White School na stronie https://www.facebook.com/whiteschoolpl/  poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”

- opublikowali swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u

- dokonali deklaracji rejestracji na organizowane przez nas wydarzenie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych określonych jest White School, a w ich imieniu Eliza Wójcik ul. Kołacińska 21/2, 03-171 Warszawa.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: hello@whiteschool.pl  oraz telefonicznie  +48 509 505 722.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

- w celu prowadzenia profilu fanpage White School na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/whiteschoolpl/ w celu informowania Cię o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń i konkursów, które organizujemy i naszych produktów i usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

KATEGORIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

- podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, nazwa Twojego profilu) w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

- inne dane upublicznione przez Użytkownika na profilu Facebook.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz.

ODBIORCY DANYCH

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

- dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

- dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,

  3. prawo do usunięcia danych, 

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  6. prawo do przenoszenia danych,

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

  1. prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

INFORMACJE O ŹRÓDLE DANYCH

Wszystkie Twoje dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

bottom of page